Komunikat nr 2 - spisy gołębi dorosłych 2019 !!!


Dodano 12 marca 2019 o godz. 09:59

K O M U N I K A T    NR  2/2019

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.03.2019 roku podjęto następujące uchwały :

 1. Uchwalono zmianę stałych terminów Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w biurze Oddziałowym w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Godziny rozpoczęcia zebrań : w miesiącach IV, X, XI, XII, godz. 17.00, a w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX godz. 19.00. Na zebrania Zarządu Oddziału Zagłębie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zagłębie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Ustalono ostateczny termin oddawania spisów gołębi dorosłych na sezon 2019. Skarbnicy w Sekcjach będą przyjmować spisy gołębi dorosłych do dnia 05.04.2019 roku wraz ze składką lotową w kwocie 7,00 zł/szt. Spisy obowiązkowo muszą posiadać potwierdzenie szczepienia na paramyksowirozę. Podczas oddawania spisów hodowcy są również zobowiązani do okazania kart własności swoich gołębi do sprawdzenia. Po zebraniu spisów i składek lotowych, Skarbnicy Sekcyjni w dniu 08.04.2019 roku o godz.17.00 przekażą całość zebranych spisów i opłat do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz podczas Zebrania Zarządu Oddziału. Przypominamy również Skarbnikom w Sekcjach, że zgodnie z Uchwałą OWZD, podczas przyjmowania spisów, należy zebrać również dodatkową składkę w kwocie 5 zł od każdego członka lotującego, na pokrycie kosztów załadunku i rozładunku kabiny lotowej i przekazać do Skarbnika Oddziałowego.

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                    Prezes – Jacek Dziurkowski

Informacyjnie przekazujemy do wiadomości hodowcow Sekcji Siewierz, że spisy gołębi gorosłych będzie można składać do Skarbnika Sekcyjnego w Biurze Oddziałowym od godz.17.00 w dniach : 18.03.2019 r (poniedziełek), 25.03.2019 rok (poniedziałek), 01.04.2019 rok (poniedziałek), 05.04.2019 rok (piątek) - termin ostateczny !!! Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili. Prosimy o powiadomienie Kolegów Hodowców z Sekcji Siewierz.


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 8 marca 2019 o godz. 09:17

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 30.03.2019 roku (sobota) o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Straży Pożarnej  w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2019 roku.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

 

Propozycje Zarządu

Współzawodnictwa Oddziału 0493 „Zagłębie” na sezon 2019 roku.

Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km + 5/3 z całości z lotu Bruksela (lista 25%).

UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 10 i 5 (Bruksela) pierwszych na wszystkie loty.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 600 km, 7 pierwszych z lotów 700 km i 4 pierwsze z lotu Bruksela, ( lista 25% )

 -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

3.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, (lista 25%)

              - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami/

4.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

5.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

6.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami w każdej kategorii/

 

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich lotów jednakowo + lot Pyrzyce ( lista 25%).

UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 15 pierwszych na wszystkie loty.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów jednakowo + 7 pierwszych z lotu Pyrzyce ( lista 25% ).

          - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

               3.  Mistrzostwo DERBY na zasadach ogólnopolskich z pięciu pierwszych lotów ( lista 20 % )

           - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

 4.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ ( lista 20 % )

                - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

 

MISTRZOSTWA DODATKOWE - SPONSOROWANE :

1. Super Mistrz Oddziału ZAGŁĘBIE 2019  - Super Mistrz może być tylko jeden, zasady przyznania tego tytułu, to zdobycie najniższej sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami.  Sponsor – Prezes Oddziału Jacek Dziurkowski

2. Mistrzostwo SPONSOROWANE typowane 10/10 ze spisu 50 GMP z wszystkich lotów jednakowo, bez lotu Bruksela. Sponsor: V-ce Prezes ds. Lotowych Tomasz Kajdzik, / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami/

 

3.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE !!!


Dodano 30 stycznia 2019 o godz. 19:59

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 16.02.2019 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 16.02.2019 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów,

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2018.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2018, głosowanie nad absolutorium,

Przerwa 10 minut

11. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE na kadencję 2019 - 2022, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku. Wybory :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na OWZD (10 delegatow),

12. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),

13. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie 

14. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków, treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

 

17. Zakończenie zebrania.


Informacja z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 13 stycznia 2019 o godz. 11:04

 

W dniu 12.01.2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze hodowców Sekcji Siewierz Oddziału 0493 Zagłębie. Frekwencja hodowców dopisała bardzo dobrze, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu w działalności na rzecz Sekcji.

Zostały wybrane nowe władze Sekcji na kadencję 2019 - 2022. Prezesem Sekcji (po raz siódmy z rzędu) został wybrany kol. Jacek Dziurkowski, Sekretarzem Sekcji (po raz pierwszy) został wybrany kol. Piotr Pierzchała, Skarbnikiem Sekcji ( też po raz pierwszy) został wybrany kol. Jacek Nawrot.

Zostałi wybraniu również delegaci Sekcji Siewierz na Zebrania Oddziałowe, delegatmi zostali : Dziurkowski Jacek, dr Kocot Jacek, Nawrot Jacek, Szuliński Zenon, Kajdzik Tomasz, Oleksy Jarosław, Pierzchała Piotr, Rzepecki Piotr, Gocyła Andrzej, Kocot Jan, Bańka Andrzej, Musiał Daniel, Gawron Paweł, rezerwowy: Czapla Włodzimierz i Gruszka Mariusz.

Wybrano również nowe Komisje Lotowe i Zegarowe na Punktach Wkładań nr 5 i nr 6. Dokonano ustaleń co do dodatkowych składek finansowych na rzecz Sekcji oraz współzawodnictw lotowych w Sekcji na rok 2019.

Nowo wybrany Zarząd Sekcji dziękuje wszystkim hodowcą za tak liczne przybycie i merytoryczny udział w Zebraniu.

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w każdy poniedziałek po godz.17.00, będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji (zwłaszcza Skarbnik) i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

Dobry Lot


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 2 stycznia 2019 o godz. 09:20

W dniu 12.01.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00, w Remizie OSP w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Siewierz. Prosimy o przybycie wszystkich członków naszej Sekcji, gdyż jest to bardzo ważne Zebranie i będą podejmowane uchwały na następne cztery lata. Proszę powiadomić kolegów hodowców w Sekcji Siewierz.

Dobry Lot - J.Dziurkowski

Poniżej Porządek Zebrania :

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 12.01.2019 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2018 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium za rok 2018.
 7. Przystąpienie do wyborów nowego Zarządu Sekcji na kadencję 2019 - 2022 :

     - Prezesa,

     - Sekretarza,

     - Skarbnika,

     - Delegatów na Zebrania Oddziałowe (przysługuje 13 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia i przygotowania listy kandydatów ),
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 1. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2019 dla Punktów Wkładań,
 1. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2019, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 1. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 1. Zakończenie zebrania.

 


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 22 grudnia 2018 o godz. 16:03

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2019, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz

Ostatnio dodane listy konkursoweŻary


16 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-16 22:35

Polkowice-Rudna


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 18:26

Jarocin


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-02 18:15

Wrocław-Zakrzów


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-26 19:33


Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl