Aktualności


Komunikat nr 2 - spisy gołębi dorosłych 2019 !!!


Dodano 12 marca 2019 o godz. 09:59

K O M U N I K A T    NR  2/2019

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 04.03.2019 roku podjęto następujące uchwały :

 1. Uchwalono zmianę stałych terminów Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w biurze Oddziałowym w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Godziny rozpoczęcia zebrań : w miesiącach IV, X, XI, XII, godz. 17.00, a w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX godz. 19.00. Na zebrania Zarządu Oddziału Zagłębie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zagłębie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Ustalono ostateczny termin oddawania spisów gołębi dorosłych na sezon 2019. Skarbnicy w Sekcjach będą przyjmować spisy gołębi dorosłych do dnia 05.04.2019 roku wraz ze składką lotową w kwocie 7,00 zł/szt. Spisy obowiązkowo muszą posiadać potwierdzenie szczepienia na paramyksowirozę. Podczas oddawania spisów hodowcy są również zobowiązani do okazania kart własności swoich gołębi do sprawdzenia. Po zebraniu spisów i składek lotowych, Skarbnicy Sekcyjni w dniu 08.04.2019 roku o godz.17.00 przekażą całość zebranych spisów i opłat do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz podczas Zebrania Zarządu Oddziału. Przypominamy również Skarbnikom w Sekcjach, że zgodnie z Uchwałą OWZD, podczas przyjmowania spisów, należy zebrać również dodatkową składkę w kwocie 5 zł od każdego członka lotującego, na pokrycie kosztów załadunku i rozładunku kabiny lotowej i przekazać do Skarbnika Oddziałowego.

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                    Prezes – Jacek Dziurkowski

Informacyjnie przekazujemy do wiadomości hodowcow Sekcji Siewierz, że spisy gołębi gorosłych będzie można składać do Skarbnika Sekcyjnego w Biurze Oddziałowym od godz.17.00 w dniach : 18.03.2019 r (poniedziełek), 25.03.2019 rok (poniedziałek), 01.04.2019 rok (poniedziałek), 05.04.2019 rok (piątek) - termin ostateczny !!! Prosimy nie zwlekać do ostatniej chwili. Prosimy o powiadomienie Kolegów Hodowców z Sekcji Siewierz.


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 8 marca 2019 o godz. 09:17

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 30.03.2019 roku (sobota) o godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Straży Pożarnej  w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2019 roku.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

 

Propozycje Zarządu

Współzawodnictwa Oddziału 0493 „Zagłębie” na sezon 2019 roku.

Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km + 5/3 z całości z lotu Bruksela (lista 25%).

UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 10 i 5 (Bruksela) pierwszych na wszystkie loty.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 600 km, 7 pierwszych z lotów 700 km i 4 pierwsze z lotu Bruksela, ( lista 25% )

 -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

3.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, (lista 25%)

              - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami/

4.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

5.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

6.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami w każdej kategorii/

 

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich lotów jednakowo + lot Pyrzyce ( lista 25%).

UWAGA – hodowcy, którzy chcą się liczyć w tym współzawodnictwie, zobowiązani są do oznaczenia typowania gołębi na liście startowej i koszowania ich jako 15 pierwszych na wszystkie loty.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 10 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów jednakowo + 7 pierwszych z lotu Pyrzyce ( lista 25% ).

          - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 10 przodownicy pucharami /

               3.  Mistrzostwo DERBY na zasadach ogólnopolskich z pięciu pierwszych lotów ( lista 20 % )

           - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

 4.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ ( lista 20 % )

                - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

 

MISTRZOSTWA DODATKOWE - SPONSOROWANE :

1. Super Mistrz Oddziału ZAGŁĘBIE 2019  - Super Mistrz może być tylko jeden, zasady przyznania tego tytułu, to zdobycie najniższej sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami.  Sponsor – Prezes Oddziału Jacek Dziurkowski

2. Mistrzostwo SPONSOROWANE typowane 10/10 ze spisu 50 GMP z wszystkich lotów jednakowo, bez lotu Bruksela. Sponsor: V-ce Prezes ds. Lotowych Tomasz Kajdzik, / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami/

 

3.


Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE !!!


Dodano 30 stycznia 2019 o godz. 19:59

 

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 16.02.2019 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich nowych delegatów wybranych w Sekcjach oraz wszystkich członków ustępujących władz Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 16.02.2019 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów,

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2018.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2018, głosowanie nad absolutorium,

Przerwa 10 minut

11. Przystąpienie do części wyborczej nowych władz Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE na kadencję 2019 - 2022, zapoznanie z Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny w dniu 19.11.2013 roku. Wybory :

      - Prezesa Oddziału,

      - Zarządu Oddziału ( 6 - 8 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ( 5 osób ),

      - Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej( 5 osób ),

      - Delegatów na OWZD (10 delegatow),

12. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia kandydatów i przygotowania listy wyborczych ),

13. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Prezesa Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowania, po ogłoszeniu wyników komisja rozwiązuje się automatycznie 

14. Wybór 5 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do pozostałych władz Oddziału ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2019, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

16. Przedstawienie przez Komisje Wniosków, treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

 

17. Zakończenie zebrania.


Informacja z Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Sekcji Siewierz !!!


Dodano 13 stycznia 2019 o godz. 11:04

 

W dniu 12.01.2018 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze hodowców Sekcji Siewierz Oddziału 0493 Zagłębie. Frekwencja hodowców dopisała bardzo dobrze, co świadczy o dużym zainteresowaniu i zaangażowaniu w działalności na rzecz Sekcji.

Zostały wybrane nowe władze Sekcji na kadencję 2019 - 2022. Prezesem Sekcji (po raz siódmy z rzędu) został wybrany kol. Jacek Dziurkowski, Sekretarzem Sekcji (po raz pierwszy) został wybrany kol. Piotr Pierzchała, Skarbnikiem Sekcji ( też po raz pierwszy) został wybrany kol. Jacek Nawrot.

Zostałi wybraniu również delegaci Sekcji Siewierz na Zebrania Oddziałowe, delegatmi zostali : Dziurkowski Jacek, dr Kocot Jacek, Nawrot Jacek, Szuliński Zenon, Kajdzik Tomasz, Oleksy Jarosław, Pierzchała Piotr, Rzepecki Piotr, Gocyła Andrzej, Kocot Jan, Bańka Andrzej, Musiał Daniel, Gawron Paweł, rezerwowy: Czapla Włodzimierz i Gruszka Mariusz.

Wybrano również nowe Komisje Lotowe i Zegarowe na Punktach Wkładań nr 5 i nr 6. Dokonano ustaleń co do dodatkowych składek finansowych na rzecz Sekcji oraz współzawodnictw lotowych w Sekcji na rok 2019.

Nowo wybrany Zarząd Sekcji dziękuje wszystkim hodowcą za tak liczne przybycie i merytoryczny udział w Zebraniu.

Informacyjnie podajemy do wiadomości hodowców Sekcji Siewierz, że w każdy poniedziałek po godz.17.00, będzie się można spotkać w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu, gdzie będą dyżurować członkowie Zarządu Sekcji (zwłaszcza Skarbnik) i będzie można załatwić swoje sprawy związkowe.

Dobry Lot


Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sekcji Siewierz !!!


Dodano 2 stycznia 2019 o godz. 09:20

W dniu 12.01.2019 roku ( sobota ) o godz. 15.00, w Remizie OSP w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Sekcji Siewierz. Prosimy o przybycie wszystkich członków naszej Sekcji, gdyż jest to bardzo ważne Zebranie i będą podejmowane uchwały na następne cztery lata. Proszę powiadomić kolegów hodowców w Sekcji Siewierz.

Dobry Lot - J.Dziurkowski

Poniżej Porządek Zebrania :

Porządek Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Sekcji SIEWIERZ

Siewierz  – dn. 12.01.2019 roku

 1. Przywitanie przybyłych hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Sprawdzenie obecności, stwierdzenie ważności zebrania,
 5. Sprawozdania Zarządu Sekcji z działalności za rok 2018 :
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium za rok 2018.
 7. Przystąpienie do wyborów nowego Zarządu Sekcji na kadencję 2019 - 2022 :

     - Prezesa,

     - Sekretarza,

     - Skarbnika,

     - Delegatów na Zebrania Oddziałowe (przysługuje 13 delegatów),

 1. Wybór 3 osobowej Komisji Matki ( celem przyjęcia i przygotowania listy kandydatów ),
 1. Wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania ( za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 50% + 1 głosów ważnych, ogłoszenie wyników głosowań ).
 1. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Lotowej i Zegarowej na rok 2019 dla Punktów Wkładań,
 1. Ustalenie budżetu Sekcji na rok 2019, współzawodnictw lotowych i sposobu nagradzania mistrzów i przodowników,
 1. Wolne wnioski, dyskusja, ewentualne głosowania,
 1. Zakończenie zebrania.

 


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 22 grudnia 2018 o godz. 16:03

 

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2019, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy - Zarząd Sekcji Siewierz


Plan Lotów 2019 - Oddział 0493 Zagłębie !!!


Dodano 20 grudnia 2018 o godz. 08:57

Zgodnie z Rozdz. I pkt. 1 i 5c Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, Plany Lotów gołębi dorosłych i młodych na sezon 2019 roku :

Gołębie dorosłe :

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

28.04.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

A

Oddziałowa do kategorii

2

05.05.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

A

Oddziałowa do kategorii

3

12.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+Inter

Oddziałowa do kategorii i Intermistrzostwa

4

19.05.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

5

26.05.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

6

02.06.2019

Niedziela

Gronów

335 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

7

09.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter,

a do GMP tylko Oddziałowa.

8

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

B+C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

9

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

10

30.06.2019

Niedziela

Pław

325 km

A+B+GMP+Inter

Oddziałowa do kategorii, GMP i Intermistrzostwa

11

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii i Inter, a do GMP Oddziałowa lub Okręgowa

12

14.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

 

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

13

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

520 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii i Inter, 

a do GMP tylko Oddziałowa.

14

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA

1050 km

Okręgowy

Narodowy

C + M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii

 

Gołębie Młode :

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Kat.

 

10/11.08.2019

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

18.08.2019

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

2

25.08.2019

Niedziela

Milicz

180 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

3

01.08.2019

Niedziela

Rawicz

210 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

4

08.09.2019

Niedziela

Leszno

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

5

15.09.2019

Niedziela

Gronów

335 km

Mistrzo.Oddziału

GMP

6

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Furstenwalde

(jak będzie)

400 km

Dodatkowy Okręgowy

Nagrodowy

7

22/23.09.2018

Sobota/Niedziela

Pyrzyce

410 km

Dodatkowy Radzionków

Nagrodowy

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Informacyjnie Komunikat Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód !!!


Dodano 16 grudnia 2018 o godz. 18:24

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód informuje, że na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 11.12.2018 roku, podjęto uchwałę w sprawie organizacji lotów okręgowych na sezon lotowy 2019 roku.

 

Plan lotów Okręgowych – 2019 rok

lp.

Dzień lotu

Miejscowość

Odl. km

Mistrz 1

typowane

1

16.06.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

2

23.06.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

3

07.07.2019

Niedziela

VERDEN /Niemcy/

720-780 km

 

10/5 z 50

 

 

 

 

 

4

21.07.2019

Niedziela

Neuruppin  /Niemcy/

501-570 km

 

10/5 z 50

5

27.07.2019

Sobota

BRUKSELA /Belgia/

1045-1085 km

 

5/3 z całości

Z lotów tych zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu Śląsk-Wschód, przy wspólnym starcie, ze wspólnej listy okręgowej na bazie 25%, przy typowanej serii 10/5 z 50-tki z lotów 500 km i 700 km i serii 5/3 z całości z lotu 1000 km.

UWAGA  !!!   UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, organizuje grupowy wyjazd na Olimpiadę do Poznania. Planowany jest wyjazd na dzień 26.01.2019 rok (sobota), autokarem, który posiada 55 miejsc. Przy pełnej obsadzie koszty wyjazdu przedstawiają się następująco : 50 zł/osoba – transport + 40 zł/osoba - zakup grupowy biletu wstępu + 10 zł/osoba - koszty manipulacyjne, razem = 100 zł/ od osoby. Koordynatorem wyjazdu jest kol. Władysław Sosiński, członek Zarządu Okręgu, nr telefonu : 693754475. Przyjmuje zgłoszenia od kolegów hodowców, chętnych na wyjazd na Olimpiadę. Ostateczny termin zgłoszenia do 15.01.2019 roku. Zapraszamy serdecznie chętnych do wyjazdu i zwiedzenia Olimpiady, jest to wielka okazja i może się długo nie powtórzyć. ZAPRASZAMY


Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów !!!


Dodano 12 listopada 2018 o godz. 19:24

 

Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów 2018 rok Oddziału 0493 Zagłębie dnia 17.11.2018 rok (sobota). Zajazd „ZIELONY GOŚCINIEC” - Sarnów

- godz. 18.00 rozpoczęcie Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów, powitanie przybyłych hodowców i zaproszonych gości, I część rozdania nagród dla najlepszych hodowców Oddziału Zagłębie za sezon 2018 roku, w tym czasie kawa, herbata, ciasto, zakąski.

- godz. 19.30 - Kolacja ( schab po sztygarsku z dodatkami),

- godz. 20.00 - II część rozdania nagród dla najlepszych gołębi Oddziału Zagłębie za sezon 2018 roku,

- godz. 21.00 - III część rozdania nagród od SPONSORÓW dla najlepszych hodowców Oddziału Zagłębie 2018 roku,

- godz. 22.30 - drugi ciepły posiłek dla uczestników.

 

Cały czas zabawa przy muzyce DJ-ja.

Podczas spotkania zapewniamy miłe atrakcje dla uczestników oraz zorganizujemy loterię fantową w postaci losów, co drugi los wygrywa. W loterii fantowej można wygrać gołębie od czołowych hodowców Oddziału i nie tylko, akcesoria i produkty do hodowli gołębi oraz inne atrakcyjne nagrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ZARZĄD ODDZIAŁU


Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec 2018 !!!


Dodano 11 listopada 2018 o godz. 09:19

Informuję kolegów hodowców Oddziału Zagłębie, że Wystawa Okręgowa odbędzie się na naszym terenie w Expo Silesia w Sosnowcu. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do wystawienia licznej reprezentacji naszego Oddziału. Proszę więc kolegów hodowców Oddziału Zagłębie o wypełnienie deklaracji uczestnictwa gołębi w Wystawie i przekazanie ich do kol. Jacka Dziurkowskiego w ostatecznym terminie do dnia 18.11.2018 roku (niedziela). Druk deklaracji uczestnictwa umieszczono do pobrania w zakładce DOKUMENTY-DRUKI.

 

 

   K O M U N I K A T

Zarząd  PZHGP Okręgu Śląsk  Wschód

informuje, że w dniach 08- 09 grudnia 2018 roku

odbędzie się Wystawa Okręgowa w Expo Silesia Sosnowiec

 przy ul. Braci Mieroszewskich 124.

Program wystawy:

08-12- 2018  -  od  07,00  do  18,00  zwiedzanie wystawy

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

09-12- 2018  -  od  07,00  do 15,00  zwiedzanie wystawy

Przyjmowanie gołębi:  w  dniu  07-12-2018

w godzinach  10.00-12.00.

Odbiór  gołębi w dniu  09-12- 2018 po godzinie  15.00

Regulamin wystawy:

Deklaracje uczestnictwa gołębi Oddziały zbiorczo złożą  w nieprzekraczalnym terminie do  19.11.2018  do okręgowego obliczeniowca Marka Mosór.

W kategoriach wystawowych obowiązują listy konkursowe z lat 2017 - 2018 na bazie konkursowej 20 %.

Opłatę ustala się  w wysokości   5 zł   od  zgłoszonego gołębia .

W każdej klasie nagradzane będzie 20% gołębi .

Na nagrody ustalono fundusz  z podziałem na

klasy standard , sportowe i wyczynowe :

I nagroda 40 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda i następne 20 zł.

Gołębie zakwalifikowane do reprezentacji i dostarczone na Wystawę Ogólnopolską zostaną dodatkowo  nagrodzone kwotą  50 zł .

Serdecznie zapraszamy do wystawiania gołębi i zwiedzania wystawy.

 

Poniżej  klasy wystawowe  i  warunki  udziału

Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec  - 2018 :

                       

Klasy wystawowe

 

Lata

Minimum

 

Warunek

Km

Nagradzane

za wynik

Za standard

Standard Olimpijski -Samce

1-a

2017 + 2018

2500 kkm

2018-minimum 750 kkm

powyżej 100

------------

---

1

Standard Olimpijski -Samice

1-b

2017 + 2018

2000 kkm

2018-minimum 600 kkm

powyżej 100

------------

---

0

Sport A

2

2017 + 2018

1500 kkm

10 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B

3

2017 + 2018

2800 kkm

8 konkursów

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C

4

2017 + 2018

3300 kkm

6 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport D

5

2017 + 2018

3500 kkm

11 konkursów

 

coefficjent

wspólne

1 i 0

 

 

 

   w tym

 3- 5 konk.

100-400

 

 

 

 

 

 

   w tym

 2- 6 konk.

300-600

 

 

 

 

 

 

   w tym

 1- 3 konk.

powyżej 500

 

 

 

Sport E-Maraton

6

2017 + 2018

2800 kkm

4 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport - wyczyn samczyki i samiczki

7

2017 + 2018

3500 kkm

------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport  H – dorosłe

8

2018

1800 kkm

6 konkursów

powyżej 300

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  G – roczne

9

2018

500 kkm

5 konkursów

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Wyczyn z roku dorosłe samce i samice

10

2018

1750 kkm

-------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport A z roku

11

2018

360 kkm

3 konkursy

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B z roku

12

2018

900 kkm

3 konkursy

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C z roku

13

2018

1500 kkm

3 konkursy

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport M z roku

14

2018

1400 kkm

2 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  F – młode

15

2018

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Standard - Samczyki Młode 2018

16a

2018

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

1

Standard - Samiczki Młode 2018

16b

2018

300kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

0

 

           


Sprzedaż zegara i gołębi !!!


Dodano 15 października 2018 o godz. 19:48

 

Szanowni koledzy. Na prośbe rodziny, po zmarłym, naszym koledze śp. Janku Bzdurze, przekazuję ogłoszenie w sprawie sprzedaży zegara marki TauRis z dwoma antenami i gołębi w  ilości 28 sztuk. Gołębie są z rozpłodu i lotowe z wynikami. Wszystkich zainteresowanych nabyciem zegara i gołębi, proszę o kontakt z rodziną pod nr telefonow : 725106438 i 726708902. Osobiście pragnę polecić nabycie tych gołębi, bo naprawde warto.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Informacja - NEKROLOG !!!


Dodano 9 października 2018 o godz. 21:29

Z głębokim smutkiem informujemy, że zmarł nagle nasz wieloletni Kolega Hodowca z Sekcji Siewierz Jan BZDURA. Straciliśmy wielkiego miłośnika gołębi i naszego hobby.

Cześć Jego Pamięci !!!

Ceremonia pogrzebowa, odbędzie się w dniu 11.10.2018 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Kościele Parafialnym św. Wojciecha w Siewierzu.

Zarząd Sekcji Siewierz


Zebranie Polotowe Sekcji Siewierz !!!


Dodano 9 października 2018 o godz. 07:55

 

Informuję wszystkich kolegów hodowców z Sekcji Siewierz, że po raz kolejny odbędzie się wspólne Zebranie Polotowe naszych hodowców, w dniu 03.11.2018 roku ( sobota ) o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Remizy OSP w Siewierzu przy Rynku. 

W związku z zapewnieniem uczestnictwa w spotkaniu i określeniu ilości chetnych, przyjmowane będą zapisu wraz z symboliczna opłatą w kwocie 10 zł. Chęć udziału wraz z opłatą prosimy zgłaszać do kol. Jacka Dziurkowskiego i kol. Sławomira Radosza (osobiście lub telefonicznie). Proszę o liczne przybycie i powiadomienie swoich kolegów o terminie spotkania. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników Sekcji za rok 2018 oraz jak zawsze zapewniamy sowity poczęstunek dla wszystkich uczestników.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Za Zarządy Sekcji - J.Dziurkowski


Oddziałowe Zebranie Polotowe, Bal Mistrzów !!!


Dodano 6 października 2018 o godz. 08:17

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd Oddziału Zagłębie, organizuje Polotowe Zebranie Oddziałowe, połączone z BALEM MISTRZÓW, które odbędzie się w dniu 17.11.2018 roku (sobota) w Zajeździe "ZIELONY GOŚCINIEC" Sarnów ul. Stara 40. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników za sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych 2018 roku, a całość spotkania zakończymy zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.

Szanowni Koledzy. Mistrzowie i Przodownicy, będzie to nasze Święto, kończące sezon 2018 roku. Radujmy się z uzyskanych wyników, zaprośmy na Bal swoje Żony, Narzeczone, Kolegów i Przyjaciół, niech to spotkanie będzie podziękowaniem za uzyskane wyniki i cały trud włożony w ich przygotowanie.

Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł od osoby (60 zł konsumpcja + 10 zł muzyka). Zapisy przyjmują Prezesi i Skarbnicy w Sekcjach, ostateczny termin zgłoszeń do dnia 07.11.2018 roku.

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 27 września 2018 o godz. 09:04

 

Z uwagi na niską frekfencję zgłoszonych przez Oddziały gołębi, lot okręgowy gołębi młodych FRUNSTENWALDE 2018, planowany na dzień 29.09.2018 roku - został ODWOŁANY !!!

Prosimy powiadomić zainteresowanych hodowcow.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych FURSTENWALDE 2018 !!!


Dodano 24 września 2018 o godz. 19:00

 

Przypominam, że lot Okręgowy Furstenwalde 2018, został przesunięty na 29.09.2018 roku (sobota).

Termin zgłaszania gołębi na ten lot, do dnia 26.09.2018 rok godz.16.00. W Oddziale 0493 Zagłębie ilość gołębi proszę zgłaszać do kol. J.Dziurkowskiego. ( do dnia dzisiejszego zostało zgłoszonych 100 gołębi)

Zgłoszenia z Oddziałów przyjmuje kol. Zbigniew Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 20:53

 

UWAGA !!  UWAGA !!  Komunikat do wszystkich członków Oddziału Zagłębie. 

W dniu 19.09.2018 roku (środa) o godz. 11.00 w Domu Związkowym w Porębie, nastąpi rozładunek wszystkich klatek z kabiny lotowej w ilości 256 sztuk i zabezpieczenie ich na sezon zimowy. Działamy szybko, gdyż jest sucho i ciepło i bedzie mniej roboty przy rozładunku.

W związku z powyższym prosimy wszystkie Sekcji Oddziału Zagłębie o wydelegowanie po kilku swoich członków, do rozładunku kabiny, gdyż same klatki się nie rozładują. Każdy uczestnik, który choć trochę włoży w ten czyn swojej pracy, zostanie sowicie wynagrodzony w "walucie watykańskiej". 

Zarząd Oddziału Zagłębie


Komunikat Lot Pyrzyce 2018 !!!


Dodano 17 września 2018 o godz. 13:53

 

Koszowanie na lot dodatkowy Pyrzyce, odbędzie się w dniu 22.09.2018 roku (sobota) od godz. 10.30 na Punkcie Wkładań w Siewierzu ul. Bema 1. Odjazd kabiny o godz. 12.30. Gołębie z innych Oddziałów muszą być dostarczone do godz.12.00 wraz z kopiami list startowych.

Dla kolegów hodowców z Oddziału Zagłębie kol. Oleksy Jarosław, jak co rocznie, ufunduje dodatkowo trzy puchary dla najszybszych, wytypowanych dodatkowo  CHAMPIONÓW. Każdy uczestnik wytypuje ze swoich gołębi jednego Championa i zakoszuje go jako pierwszego podczas wkładania.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Uwaga! Komunikat Lotowy!


Dodano 16 września 2018 o godz. 08:39

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowości Żary   godz. 8.15 na starcie słonecznie 

 

Zegary godz. 15.00

             Dobry Lot! T.Kajdzik


Zmiana terminu lotu Furstenwalde 2018 !!!


Dodano 12 września 2018 o godz. 09:51

 

Do wiadomości hodowców Oddziału Zagłębie, przekazuję Komunikat Okręgowy :

 

" Z uwagi na nie pełny limit zgłoszonych gołębi oraz brak udziału w locie czterech Oddziałów, decyzją Zarządu Okręgu, termin lotu dodatkowego-nagrodowego Furstenwalde 2018 został przesunięty z 23.09.2018 na 29.09.2018 roku (sobota).

 

Został również ustalony nowy termin zgłaszania gołębi na ten lot do dnia 26.09.2018 rok godz.17.00. Zgłoszenia ilości gołębi z Oddziałów należy przekazać do kol. Zbigniewa Maj V-ce Prezesa Okręgu d/s Lotowych w podanym terminie.

 

UWAGA - Lot się odbędzie, jeżeli zostanie zgłoszonych 3.000 sztuk gołębi. "

 

Informacyjnie podaję, że istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dodatkowych gołębi na lot PYRZYCE, który ma się odbyć w dniu 23.09.2018 roku. Zgłoszenia przyjmuje kol. Jarek Oleksy jak we wcześniejszym komunikacie.

Dobry Lot - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 37
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl